Xác suất

Xác suất

Có 2017 hộp đựng bi được xếp thẳng hàng. Hộp thứ nhất chứa 1 viên bi màu đỏ và 1 viên bi màu xanh. Hộp thứ 2 chứa 1 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh… Hộp thứ k chứa 1 viên bi màu đỏ và k viên bi màu xanh.

Thực hiện các bước lấy bi lần lượt theo thứ tự đánh số của các hộp, mỗi bước chỉ được lấy 1 viên bi trong 1 hộp. Phép lấy bi sẽ dừng lại cho đến khi lấy được viên bi màu đỏ đầu tiên. Gọi n là số bước thực hiện và P(n) là xác suất lấy được viên bi màu đỏ đầu tiên. Tìm số n nhỏ nhất để P(n) < 1/2017.