Giải bài tập tổ hợp

Giải bài tập tổ hợp

Bài 7: Trong một môn học thầy giáo có 20 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 8 câu trung bình và 7 câu dễ. Từ 20 câu đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề có 5 câu khác nhau sau cho mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi và số câu khó không quá 1.

Bài 8: Từ tập hợp A={1,2,3,4,5,6,7,8,9}, lập được bao nhiêu số N thỏa mãn các trường hợp sau:

  1. Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau.
  2. Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau và luôn có mặt số 1.
  3. Gồm 5 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt chữ số 1 và 2.

Bài 9: Từ tập hợp A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} lập được bao nhiêu số N thỏa mãn các trường hợp sau:

  1. Số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau.
  2. Gồm 4 chữ số khác nhau luôn có mặt hai số 0 và 1.
  3. Gồm 5 chữ số khác nhau và một trong ba chữ số cuối phải bằng 2

Bài 10: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số

  1. Gồm 9 chữ số trong đó có 4 chữ số 1 kề nhau, các chữ số còn lại khác nhau.
  2. Gồm 9 chữ số trong đó có 4 chữ số 1, các chữ số còn lại khác nhau.

Bài 11: Từ các số 0,1,2,3,4 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, trong đó chữ số 1 cps mặt 3 lần, mỗi chữ số còn lại có mặt 1 lân.