Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

19.000đ

Điều chế kim loại

Điều chế kim loại giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Tổng hợp nhóm nguyên tố ( C,H,O) và một số bài tập áp dụng

Tổng hợp nhóm nguyên tố ( C,H,O) và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các phản ứng của kim loại và một số bài tập ôn thi đại học

Các phản ứng của kim loại và một số bài tập ôn thi đại học giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các phản ứng tách H2O

Các phản ứng tách H2O giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các phản ứng tách H20

Các phản ứng tách H20 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Ôn tập về phản ứng tráng gương

Ôn tập về phản ứng tráng gương giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

Bổ trợ kiến thức hóa vô cơ đại cương

Bổ trợ kiến thức hóa vô cơ đại cương giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp về hidrocacbon

Tổng hợp về hidrocacbon giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

Sơ đồ phản ứng và điều chế- hóa vô cơ

Sơ đồ phản ứng và điều chế- hóa vô cơ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các định luật trong hóa học

Các định luật trong hóa học giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bổ trợ kiến thức hóa đại cương vô cơ

Bổ trợ kiến thức hóa đại cương vô cơ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các bài toán kim loại phản ứng với axit

Các bài toán kim loại phản ứng với axit giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Các bài toán về este

Các bài toán về este giúp các bạn tổng hợp được những kiến thức quan trọng, vẫn dụng vào làm những bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Cacbonhidrat và một số bài tập áp dụng

Cacbonhidrat và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

269 Câu Lý thuyết hay

Tuyển chọn 269 câu Lý Thuyết hay do Thầy Nguyễn Hữu Giang biên soạn và chia sẻ