Các định luật trong hóa học

Các định luật trong hóa học

I. Lý thuyết

1. Định luât bảo toàn điện tích

- Phát biểu định luật: Điện tích của một hệ cô lập được bảo toàn.

- Hệ quả suy ra từ định luật bảo toàn điện tích :

a. Định luật trung hoà điện

Trong dung dịch các chất điện li hoặc chất điện li nóng chảy, tổng số điện tích dương của các cạtion bằng tổng số điện tích âm của các anión hay tổng số mol điện tích của các ion dương bằng tổng số moi điện tích của các ion âm.

Biểu thức:

dinh-luat-hoa-hoc

b. Định luật bảo toàn electron

Trong các phản ứng oxi hoá - khử thì tổng số mol electron (e) do chất khử nhường bằng tổng số mol e do chất oxi hoá nhận.

Biểu thức:

dinh-luat-hoa-hoc

2. Định luât bảo toàn khối lượng

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành.

Trong phản ứng hoá học có sự thay đổi liên kết giữa cầc nguyên tử, sự thay đổi này chỉ liên quan đến các electron, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, do đó tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

Định luật bảo toàn khối lượng chỉ áp dụng chính xác khi các phản ứng. Hoá học không kèm theo hiệu ứng nhiệt. Tuy nhiên, khi phản ứng kèm theo hiệu ứng nhiệt thì khối lượng thay đổi là rất nhỏ (khoảng 0,465.10-11 kg), do đó định luật bảo toàn khối lượng vẫn được thừa nhận.

dinh-luat-hoa-hoc

Định luật bảo toàn nguyên tố: Trong một phản ứng hoá học, tổng số mol (khối lượng) nguyên tố được bảo toàn

Ví dụ: Nguyên tố sắt tham gia chuỗi phản ứng hoá học sau:

Số mol, khối lượng nguyên tố Fe phản ứng bằng số mol, khối lượng Fe trong FeCl2, Fe(OH)2, Fe2O3.

3. Định luât thành phần không đổi

Thành phần của mỗi hợp chất hoá học không phụ thuộc vào phương pháp điều chế nó hay nói cách khác, mọi họp chất hoá học luôn luôn chứa cùng một tỉ lệ phần trăm khối lượng nguyên tố tạo nên nó.

Như vậy, mỗi hợp chất ứng với một công thức hoá học xác định.

Định luật thầnh phần không đổi áp dụng đúng cho chất khí và chất lỏng có phân tử khối thấp. Với một số chất rắn, do những dạng khuyết tật của mạng tinh thể, thành phần của chúng có thể không tương ứng với công thức hoá học.

II. Bài tập vận dụng

on-thi-mon-hoa-hoc

dinh-luat-hoa-hoc

on-thi-mon-hoa-hoc