Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Việt Bắc: Tác gia Tố Hữu - Phần 2

Việt Bắc: Tác gia Tố Hữu - Phần 2

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Tố Hữu được mệnh danh là ngọn cờ đầu của phong trào thơ cách mạng. Thơ ông là vũ khí để tuyên truyền, cổ động tinh thần chiến đấu cũng như nêu cao tình yêu và tinh thần yêu nước mãnh liệt. Thơ ông là một bằng chứng sống cho sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và nghệ thuật. Con đường thơ của ông là con đường tìm tòi sự kết hợp hài hòa hai yếu tố, hai cội nguồn là dân tộc và cách mạng trong hình thức đẹp đẽ của thơ ca

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học