Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Sự suy luận

Sự suy luận

Chuyên đề . Suy luận (deduction) và dự đoán tương lai (Future Prediction)

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học