Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Stiren

Stiren

Chuyên đề . Đại cương Hóa hữu cơ-Hidrocarbon


Khái niệm cơ bản, tính chất vật lý và hóa học của stiren

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học