Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Polisaccarit

Polisaccarit

Chuyên đề . Cacbohidrat


Cấu tạo, công thức phân tử và tính chất của Polisaccarit

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học