Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Phép đối xứng tâm

Phép đối xứng tâm

Chuyên đề . Phép dời hình và phép đồng dạng