Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Phenol

Phenol

Chuyên đề . Ancol - Phenol


Các khái niệm cơ bản và tính chất của Phenol

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học