Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết andehit - Tiết 1

Lý thuyết andehit - Tiết 1

Chuyên đề . Andehit - Axit


Lý thuyết cơ bản, các tính chất hoá học và vật lý của andehit

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học