Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết ancol - Tiết 2

Lý thuyết ancol - Tiết 2

Chuyên đề . Ancol - Phenol


Khái niệm cơ bản, công thức, tính chất hóa học và vật lý của ancol

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học