Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lập PT tiếp tuyến của Parabol

Lập PT tiếp tuyến của Parabol

Chuyên đề . Hàm số bậc nhất và bậc hai dạng y=ax2

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học