Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Kim loại Kiềm

Kim loại Kiềm

Chuyên đề . Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm


Ví trí, tính chất vật lý và hóa học, điều chế kim loại Kiềm

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học