Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Khái quát văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX - Tiết 2

Khái quát văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX - Tiết 2

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Các nội dung chính trong bài:

- Tổng quan về hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 1945-hết thế kỷ 20.

- Các thành tựu văn học chính.

- Đặc điểm văn học giai đoạn 1945-hết thế kỷ 20

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học