Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Khai phương một tích. Nhân các căn bậc  hai. Bài toán về tính giá trị biểu thức và rút gọn.

Khai phương một tích. Nhân các căn bậc hai. Bài toán về tính giá trị biểu thức và rút gọn.

Chuyên đề . Lý thuyết và các dạng toán về căn bậc hai- căn bậc ba

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học