Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Khai phương một thương. Chia các căn bậc hai. Bài toán về giải phương trình chứa căn thức, rút  gọn biểu thức chứa biến và các câu hỏi phụ.

Khai phương một thương. Chia các căn bậc hai. Bài toán về giải phương trình chứa căn thức, rút gọn biểu thức chứa biến và các câu hỏi phụ.

Chuyên đề . Lý thuyết và các dạng toán về căn bậc hai- căn bậc ba


Khai phương một thương. Chia các căn bậc hai. Bài toán về giải phương trình chứa căn thức, rút  gọn biểu thức chứa biến và các câu hỏi phụ.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học