Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Hợp chất kim loại kiềm thổ

Hợp chất kim loại kiềm thổ

Chuyên đề . Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm


Khái niệm, phân loại, các hợp chất quan trọng của canxi và nước cứng

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học