Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Đồng và hợp chất của Đồng

Đồng và hợp chất của Đồng

Chuyên đề . Crôm - Sắt - Đồng


Đặc điểm, các tính chất của Đồng và các hợp chất của Đồng

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học