Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Đại cương hóa hữu cơ - Tiết 1

Đại cương hóa hữu cơ - Tiết 1

Chuyên đề . Đại cương Hóa hữu cơ-Hidrocarbon


Các kiến thức cơ bản và bài tập tự luyện về đại cương hóa hữu cơ, các loại công thức phân tử hợp chất hữu cơ, các dạng đồng đẳng đồng phân

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học