Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Đại cương dao động điều hòa

Đại cương dao động điều hòa

Chuyên đề . Dao động điều hòa


Khái niệm, phương trình và lý thuyết tổng quát về dao động điều hòa

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học