Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Con lắc đơn - Tiết 2

Con lắc đơn - Tiết 2

Chuyên đề . Dao động điều hòa


Các trường hợp chu kì thay đổi do g thay đổi

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học