Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Căn thức bậc hai, căn thức bậc ba

Căn thức bậc hai, căn thức bậc ba

Chuyên đề . Căn bậc hai, căn bậc ba


Lý thuyết, công thức biến đổi và một số dạng bài tập cơ bản về căn thức bậc hai, căn thức bậc ba

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học