Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Benzen

Benzen

Chuyên đề . Đại cương Hóa hữu cơ-Hidrocarbon


Khái niệm, công thức, các tính chất hóa học và vật lý của benzen

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học