Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Bất đẳng thức Cosi - Tiết 3

Bất đẳng thức Cosi - Tiết 3

Chuyên đề . Bất Đẳng thức


Khái niệm và kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cosi để chứng minh BĐT và tìm cực trị

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học