Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Bất đẳng thức Bunhiacopxki - Tiết 2

Bất đẳng thức Bunhiacopxki - Tiết 2

Chuyên đề . Bất Đẳng thức


Khái niệm và kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học